CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y THÁI NGUYÊN

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y THÁI NGUYÊN
Thai Nguyen Animal Husbandry and Veterinary Sub-department
726 đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
726 Luong Ngoc Quyen, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Đỗ Văn Mận
4600202005
Hoạt động dịch vụ nông nghiệp

Send Message to listing owner

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y THÁI NGUYÊN

EnglishVietnamUnknown