CÔNG TY TNHH ROHM AND HAAS VIỆT NAM – 3601004861

CÔNG TY TNHH ROHM AND HAAS VIỆT NAM – 3601004861
ROHM AND HAAS VIETNAM CO., LTD
CÔNG TY TNHH ROHM AND HAAS VN
Đường 5, KCN Nhơn Trạch III – giai đoạn 2, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Street No. 5, Nhon Trach III IP – Stage 2, Hiep Phuoc Commune, Nhon
NGUYỄN ANH KIỆT
3601004861 – 21/04/2008
– Thực hiện quyền nhập khẩu các loại hàng hóa có mã HS như sau: 0710, 1005, 1007, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1205, 1206, 1207, 1208, 1404, 1507, 1512, 1514, 1515, 2303, 2304, 2306 theo quy định của pháp luật. (Doanh nghiệp phải thực hiện đúng những ngành nghề phù hợp quy hoạch trong Khu Công nghiệp KCN Nhơn Trạch III – Giai đoạn 2) (Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và chỉ kinh doanh các ngành nghề khi có đủ điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan cũng như các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia) (Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và các văn bản pháp luật có liên quan).(Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện) Đối với các trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư có trách nhiệm liên hệ Sở Công Thương để thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (nếu có) theo đúng quy định (trừ các trường hợp không phải cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại Điều 6 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP). Doanh nghiệp phải tuân thủ và đáp ứng điều kiện theo quy định tại Luật Thương mại, Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
4799
Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) các loại hàng hóa có mã số HS sau: 1302.32, 2815.12, 2815.20, 2841.69, 2903.12, 2903.23, 2905.32, 2909.43, 2909.49, 2912.11, 2912.19, 2915.32, 2915.39, 2915.60, 2916.12, 2921.21, 2922.49, 2923.90, 3402.11, 3402.13, 3506.91, 3808.50 (ngoại trừ mã HS 3808.50.12 và 3808.50.19.10), 3808.91 (ngoài trừ mã HS 3808.91.20.00 và 3808.91.90.10), 3808.92, 3808.93, 3808.99, 2810.10, 3815.19, 3819.00, 3824.90, 3901.10, 3901.201 3901.90, 3903.90, 3906.90, 3907.20, 3907.99, 3909.30, 3909.50, 3911.90, 3912.39, 3914.00, 4002.70, 8421.99 và 8593.40 theo quy định của pháp luật
4669
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn các sản phẩm và nguyên liệu hóa chất, nhựa và các sản phẩm liên quan khác.
7490
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện các dịch vụ về tư vấn hổ trợ có mã CPC 86721, 86725, 86729, 85102, 85104, 86761, 86762.
2011 (Chính)
Sản xuất hoá chất cơ bản
Chi tiết: Sản xuất các loại sản phẩm hóa học (Acrylic tinh khiết, Styren Acrylic, Vinyl Acetate, Opaques, Poly Acrylic Acid)
3601004861 – 21/04/2008

Send Message to listing owner

CÔNG TY TNHH ROHM AND HAAS VIỆT NAM – 3601004861

EnglishVietnamUnknown